Naturbaserte løysingar i vassdrag og våtmark

Bevare, restaurere eller etablere meandrerende elveløp

Betydninga av tiltaket for klimatilpasning

Meander er nemninga på ein vid sving i eit elveløp. Fenomenet oppstår naturleg som følgje av tendensen vatnet har til å renne i spiral der det får renne langsomt og uhindret på svakt skrånende underlag. På grunn av arealbrukendringar er meandrar ein trua naturtype i Noreg.

Bevaring, restaurering og etablering av meandrering i bekke- og elveløp gir redusert vassfart og forseinkar flaumtoppar lenger nedstrøms samtidig som erosjon og avrenning blir redusert.

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse

  • Flaumdemping, ved å redusere fart på vatnet
  • Erosjonskontroll, ved å stabilisere elveskråningar

Korleis styrkar tiltaket naturmangfald

Meander skaper en stadig bevegelse av masser og gjør at en elv aldri er lik frå år til år eller tiår til tiår. Planter og dyr i elva er tilpasset økosystemer i stadig forandring.. Når sand og grus beveger seg skaper dette blant annet egnede forhold for villaks og ørret, slik at de kan finne skjul, oppvekst- og gyteplasser. Mindre meandrering reduserer denne dynamikken og kan gi et mindre rikt elvemiljø. Videre er økosystemene tilpasset naturlige vannmengder og flom. Hvis vannmengden begrenses og det blir meir forurensning og slam på bunnen, er dette negativt for planter, insekter og fisk.

Føresetnader

  • Arealkrevande

Andre effektar tiltaket kan gi

  • Reinsing av vatn: Jord, plantar og mikroorganismar jobbar saman i naturen sitt eige reinsesystem.

  • Mikroklima: Tre og vegetasjon bidrar til lokal klimaregulering ved å gi le mot regn, vind eller sterk sol og ved å redusere høge sommartemperaturar. Også opne vassflater har ein svalande effekt om sommaren.

  • Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Grøne omgivnader kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykisk helseplagar.

  • Utdanning og læring: Utvikling, leik og læring i og om natur stimulerer til kognitiv utvikling og motoriske ferdigheiter.

  • Stadsidentitet og kulturarv: Naturelement kan formidle ein stads historie eller identitet.

Nyttige lenker

Relevante bærekraftsmål

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid