M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - klassifisering av råstoff

11 Klassifisering av råstoff

Klassifisering av råstoff, forklaringer og vurderinger.

Hvilke råstoff som benyttes i biodrivstoffproduksjonen har betydning for hvordan biodrivstoffet kan telles med i oppfyllelse av omsetningskravene og hvilke bærekraftskriterier som må oppfylles. I tillegg er det egne regler for beregning av klimagassutslipp over livsløpet fra visse typer avfall og rester.

Dette kapittelet forklarer reglene nærmere og viser noen eksempler.

Produktforskriftens kapittel 3 angir tre kategorier av råstoff som har spesifikke regler:

Kategoriene over kan være overlappende, som vil si at flere typer råstoff vil kunne inngå i alle tre kategoriene. Det kan likevel være noen typer råstoff som kun omfattes av en eller to av kategoriene over. Det kan for eksempel være et råstoff som er klassifisert som rest, men ikke er inkludert i listen i vedlegg V. Da regnes det ikke som et avansert råstoff, men avhengig av hvor resten kommer fra kan det anses å ha klimagassutslipp lik null i prosessene før innsamlingspunktet og/eller være omfattet av unntaket for arealkriterier.

Dersom en virksomhet ønsker å benytte råstoff som ikke er vurdert i dette kapittelet, vil vi anbefale å ta kontakt med Miljødirektoratet for å få veiledning på om råstoffet er å anse som avansert råstoff, avfall eller rest i henhold til produktforskriften. Miljødirektoratet vurderer råstoff fast to ganger årlig: i første kvartal og tredje kvartal. Det vil fortsatt være mulig å sende inn en forespørsel om vurdering av råstoff gjennom hele året, men fristen for å ha sendt inn all relevant informasjon for at søknaden skal vurderes i henholdsvis første og tredje kvartal, er 15. januar og 15. juli. Forespørselen ses på så fort som mulig etter disse fristene.

For å kunne vurdere om råstoffet oppfyller forskriftens definisjoner må det oversendes informasjon om opphavet til råstoffet, eventuelle andre anvendelsesområder, pris- og markedsinformasjon og andre relevante data. Dette gjøres ved å fylle ut skjemaet som finnes i kapittel 11.3.

Det er aktøren selv som må fremskaffe informasjonen som Miljødirektoratet trenger for å vurdere om et råstoff kan oppfylle forskriftens definisjoner. Miljødirektoratet veileder om klassifisering av råstoffer basert på de innsendte opplysningene. Dersom Miljødirektoratet på tilsyn ikke finner klassifiseringen tilstrekkelig dokumentert, eller det finnes andre grunner til det, vil vurderingene kunne endres.

Dersom en omsetter benytter et råstoff som ikke er vurdert og ikke tar kontakt for å få veiledning om klassifiseringen av råstoffet, vil Miljødirektoratet kunne følge opp dette i etterkant av rapporteringen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid