40 års miljøgift-overvåking viser bedring

Mengden av enkelte miljøgifter har gått vesentlig ned i norske kystområder. Forbud mot farlige stoffer virker, bekrefter ny rapport.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.03.2023

‒ Kunnskap om nivåer, trender og effekter av miljøgifter bidrar til et godt grunnlag for å vurdere miljøtilstanden i de nære kystområdene. Resultatene fra miljøovervåkingen brukes til å forby eller redusere bruk av giftstoffer, både nasjonalt og internasjonalt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Overvåker forurensning langs kysten

Noen kjemiske stoffer utgjør så stor fare for helse og miljø, at vi kaller dem miljøgifter. Målet er å stanse bruken og utslippene av dem.

Forurensning fra miljøgifter har i 40 år blitt overvåket langs hele kysten av Norge. På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (Niva) utarbeidet rapport med data fra 2021.

Den nye rapporten viser nivåer av 27 ulike miljøgifter på torsk, blåskjell, sjøsnegler og ærfugl.

Mindre miljøgifter i marint miljø

– Hovedsakelig går nivåer av miljøgifter ned i marint miljø der vi har tidstrender. Det er noen unntak med økende trender i enkelte fjorder og nær urbane havneområder, sier seniorforsker Merete Schøyen i Niva.

Et eksempel på synkende langtidstrender er i purpursnegl fra Færder i ytre Oslofjord. Gifteffekter på denne arten har gått ned fordi Norge mange år tilbake i tid forbød bruken av stoffet tributyltinn (TBT) i båtmaling. TBT kan føre til at hunlige sjøsnegler utvikler hannlige kjønnsorganer.

I blåskjell er langtidstrenden synkende verdier av enkelte metaller og organiske miljøgifter.

– Det er gledelig å se at reguleringer av miljøgifter virker, samtidig er det bekymringsfullt å se at nivåene øker for andre stoffer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Kvikksølv i torsk flater ut

Generelt øker nivåene for noen polyklorerte bifenyler (PCB-er) langs hele kysten. I Oslofjorden øker nivåene for noen metaller, som for eksempel bly, krom og arsen. En mulig forklaring på økende trender, kan være at klimaendringer gir økt nedbør og større avrenning.

– I Oslofjorden påvises fortsatt mange miljøgifter med relativt høye nivåer. Men de siste ti årene har konsentrasjonen av kvikksølv i torsk flatet ut i de indre delene av fjorden, sier Merete Schøyen i Niva

Nye miljøgifter er en utfordring

– Norge har aktivt arbeidet med å forby og stille strenge krav for å redusere utslippene av miljøgiftene i flere tiår. Det gjør at vi finner lavere nivåer av flere av de tradisjonelle miljøgiftene. Samtidig kommer det stadig nye miljøgifter. Det er viktig at vi regulerer også disse tidlig, sier Ellen Hambro.

Norge deltar i arbeidet med dette både i EU og globalt. Et eksempel er at Norge og fire andre land jobber sammen om å forby perfluorerte forbindelser (Pfas).

Disse stoffene er svært stabile og brytes i liten grad helt ned. De hoper seg opp i både mennesker og miljø, og spres over hele kloden. Flere av stoffene kan ha alvorlige effekter for dyr og mennesker.

  • Dataene rapporteres i Vannmiljø-databasen til Miljødirektoratet.
  • Resultatene er en del av Norges bidrag til Oslo-Paris-konvensjonen (Ospar) om vern av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren, er en juridisk bindende avtale, Det internasjonale havforskningsrådet, Det europeiske miljøbyrået (EEA) og EUs vanndirektiv.
  • Dataene sendes også til Mattilsynet som grunnlag for å vurdere lokale advarsler om inntak av visse typer sjømat.