M-2568

Handlingsplan for slåttemark

– og tilhørende artsmangfold i perioden 2023-2037

Slåttemark er åpen eller spredt tresatt eng med gras- og urterik vegetasjon som opprettholdes gjennom langvarig bruk i form av tradisjonell slått. Naturtypen er leveområde for et stort artsmangfold.  

Slåttemark er vurdert som en kritisk trua naturtype i Norge. I 2011 ble naturtypen utvalgt naturtype gjennom forskrift hjemlet i naturmangfoldloven. Første utgave av handlingsplan for slåttemark ble utarbeidet allerede i 2009.

Denne reviderte handlingsplanen gjelder for perioden 2023-2037 og avløser og viderefører arbeidet fra første planperiode.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid