Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra alle virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 15.

Virksomheter som er omfattet av kapittel 15

Forurensningsforskriften § 15-1 regulerer hvilke virksomheter som omfattes av dette kapittelet. Her heter det at kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra:

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøy,
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Eksisterende tillatelser – strengeste krav gjelder

Krav til utslipp i tidligere tillatelser skal erstattes med kravene i forurensningsforskriften § 15-7, dersom vilkårene i den gamle tillatelsen er lempeligere enn kravene i § 15-7.  Regelen er at det er det strengeste kravet gjelder uavhengig av om rensekravet fremgår av tillatelsen eller kapittel 15. Det er kommunen som avgjør om vilkår i tillatelse er strengere eller lempeligere enn krav i § 15-7.

I praksis vil dette si at utslipp fra oljeutskillere ikke skal ha høyere konsentrasjon enn 50 mg olje/liter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid