Hvorfor regler for motorferdsel i utmark?

Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen.

Derfor har vi et regelverk som regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag, og slik bidrar til å verne om naturmiljøet, sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier og minimere ulemper fra motorisert ferdsel.

Hvem gjelder reglene for?

Alle som bruker motorbåt, helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøscooter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel i utmark, bør kjenne til reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Hva sier reglene?

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven.

Du kan søke om dispensasjon fra loven, og kommunen kan gi tillatelse innenfor rammene av regelverket.

All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Denne veilederen erstatter tidligere brosjyre M108–2014 Kjenner du reglene? Motorferdsel i utmark.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid