Gjennom god planlegging tidlig i prosjektet, er det en rekke tiltak kommunen kan gjøre for å redusere utslipp fra bygge- og anleggsaktivitet.

Bygge- og anleggsplasser har store utslipp fra fossilt brennstoff som diesel og propan, men det kommer stadig nye og mer klimavennlige alternativer. Tett dialog med entreprenør tidlig i prosessen, og tydelige krav i anbud og kontrakter er nøkkelen til utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser. I tillegg bør kommunen ha en tydelig politisk forankring for klimahensyn som skal ivaretas i byggeprosjektet. Ved å etterspørre nullutslippsteknologi vil kommunen bidra til å utvikle markedet for stadig mer klimavennlige kjøretøy og maskiner.

Biodiesel er ikke tema i denne veilederen. Fra og med 1. januar 2023 ble det innført et omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner på 10 prosent. Dette vil sikre at fossil diesel iblandes en viss mengde biodiesel. Ved innføring av et slikt krav, vil ikke offentlige anskaffelser med krav om bruk av ren biodiesel i anleggsmaskiner være med på å øke bruken av biodrivstoff i Norge.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid