Analysen som Miljødirektoratet lanserte 2. juni 2023, peker også på mulige virkemidler som kan utløse utslippsreduksjoner.  

Rapporten viser 85 ulike tiltak som vil redusere utslipp fra alle sektorer

Det vil si både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og utslipp og opptak fra skog og arealbruk.

Analysen viser at det er mulig å nå både forpliktelsen under forordningen om  innsatsfordeling i samarbeidet med EU og omstillingsmålet om 55 prosent kutt i nasjonale utslipp.

Rapporten "Klimatiltak i Norge mot 20230: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler - 2023" har tiltaksark med potensial for utslippsreduksjoner, beskrivelser av viktige barrierer og mulige virkemidler.

Tiltaksark for de ti viktigste klimatiltakene i PDF-rapporten

  • Karbonfangst og -lagring (CCS) på industrianlegg - J02 – side 245)
  • Kraft fra land (umodne petroleumsprosjekt) - P01b – side 405
  • Forbruk i tråd med gjeldende nasjonale kostråd - J01 – side 278
  • Økt bruk av biomasse i industriprosesser - J04 – side 252
  • Overgang til bruk av hydrogen i industriprosesser - J05 – side 254
  • Fangst og lagring av CO2 fra omgivelsesluft (DACCS) - J03 – side 249
  • 100 prosent av nye lastebiler er elektriske eller biogass i 2030 - TG06 – side 167
  • Karbonfangst og -lagring på avfallsforbrenningsanlegg - J01 – side 240
  • Forbud mot fossil fyring i industrien - J07 – side 258
  • Direkte og indirekte elektrifisering av industriprosesser -J06 – side 256

Rapporten bygger videre på tidligere analyser