Organismer som er flyttet av mennesker til steder de ikke hører hjemme, kaller vi fremmede arter. Noen av disse kan gjøre stor skade på naturen. Denne veilederen er hovedsakelig for deg som jobber med å bekjempe slike plantearter, i områder utenfor hager

Du kan for eksempel jobbe i en kommune, statlig etat, frivillig organisasjon, som konsulent eller være grunneier. Veilederen kan også være nyttig for andre som jobber med å bekjempe fremmede plantearter, og ønsker å gjøre en innsats for å ta vare på naturen utenfor hager.

Metodedelen av veilederen bygger på Statens naturoppsyn sine erfaringer med å bekjempe fremmede plantearter i verneområder. Statsforvaltere, kommuner og andre aktører har også bidratt i metodeutvikling.

Du bør lese gjennom alle stegene nedenfor, før du bestemmer deg for om du skal starte et prosjekt for å bekjempe en fremmed planteart, eller ikke.

Norsk natur inneholder et mangfold av ulike arter og leveområder, men den er også sårbar og utsatt for mye press. Når en fremmed planteart inntar nye områder, kan den påvirke naturmangfoldet negativt på flere måter.

Hvor stor risiko den utgjør kommer an på hvor raskt den sprer seg til nye områder, og hvor stor negativ påvirkning den har på andre arter og naturtyper. 

En fremmed planteart kan:

  • Fortrenge arter som finnes naturlig på stedet, ved å konkurrere om næring eller leveområder.
  • Krysse seg med stedegne arter.
  • Være bærere av parasitter og sykdommer.
  • Føre til finansielle tap, for eksempel for landbruk og andre samfunnssektorer.

I ytterste konsekvens kan fremmede plantearter føre til betydelig reduksjon i naturmangfoldet. Det kan påvirke økosystemtjenester som pollinering, jorddannelse og matproduksjon. Det er derfor viktig å hindre at den sprer seg.

Fremmede arter påfører det norske samfunnet kostnader på flere milliarder kroner årlig. Fremmede plantearter utgjør, sammen med andre fremmede organismer, en stor trussel mot naturen vår.  

Generell informasjon om fremmede arter og hva myndighetene gjør, finner du her:

 

Hvis du er hageeier, se denne veilederen:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid