M-2567

Handlingsplan for slåttemyr

– og tilhørende artsmangfold i perioden 2023-2037

Slåttemyr er myr med vegetasjon som er preget av langvarig høsting med slått. Naturtypen er viktig leveområde for mange arter.

Slåttemyr er vurdert som en sterkt trua naturtype i Norge. I 2011 ble naturtypen utvalgt naturtype gjennom forskrift hjemlet i naturmangfoldloven. Det ble etablert en handlingsplan for slåttemark og slåttemyr i 2009.

Denne handlingsplanen gjelder for perioden 2023-2037 og avløser og viderefører arbeidet for slåttemyr fra første planperiode.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid