Eit terrenginngrep i forureina grunn aukar risikoen for at menneske blir eksponert for forureining og for at ureininga spreier seg i miljøet.

Det er naudsynt å rydde i forureininga før det vert bygd og fylt ut på ei tomt, for å unngå problem seinare. Kommunen er styresmakt i byggje- og gravesaker i ureina grunn.

 

  1. 1 Terrenginngrep i forureina grunn
  2. 2 Stader der det kan vere grunnforureining
  3. 3 Myndigheita til kommunen
  4. 4 Plikta til kommunen
  5. 5 Grensa mot anna myndigheit

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid