Eit terrenginngrep i forureina grunn aukar risikoen for at menneske blir eksponert for forureining og for at ureininga spreier seg i miljøet.

Det er naudsynt å rydde i forureininga før det vert bygd og fylt ut på ei tomt, for å unngå problem seinare. Kommunen er styresmakt i byggje- og gravesaker i ureina grunn.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid