Naturbaserte løysingar i vassdrag og våtmark

Våtmark

Naturlege eller konstruerte våtmarker kan fungere som ein buffer mot flaum ved at vatn blir halde tilbake i våtmarksarealet. Våtmarker kan også bidra til vasstilførsel og etterfylling av grunnvatn i tørkeperiodar og reduserer spreiing av skogbrann. 

Små våtmarker som blir etablerte i utbygde område blir gjerne kalla for "lommevåtmark". 

Betydninga av tiltaket for klimatilpassing:

  • Fordrøyning
  • Vanntilførsel i tørkeperioder
  • Regulering av grunnvann
  • Motvirker skogbrann

Klimautfordringar tiltaket kan løyse:

  • Flaum
  • Tørke

Føresetnader

Våtmark blir «metta» i lengre periodar med jamn nedbør. I periodar med langvarig nedbør vil våtmark derfor ha avgrensa evne til *fordrøyning. Dette må vektleggjast ved vurdering av tiltak, eksempelvis ved at det blir etablert fleire tiltak.

Tilleggseffektar

Følgjande økosystemtenester er mogleg å oppnå eller forsterke ved bruk av naturbaserte løysingar:

Regulerande teneste:

CO2-opptak og lagring: Gjennom fotosyntesen blir CO2 lagra som karbon over og under bakken. Så mykje som 80% av karbonet som blir bunde blir lagra i jordsmonnet.

Reinsing av vatn: Jord, plantar og mikroorganismar jobbar saman i naturen sitt eige reinsesystem.

Reinsing av vatn: Jord, plantar og mikroorganismar jobbar saman i naturen sitt eige reinsesystem.

CO2-opptak og lagring: Gjennom fotosyntesen blir CO2 lagra som karbon over og under bakken. Så mykje som 80% av karbonet som blir bunde blir lagra i jordsmonnet.

Kulturelle teneste:

Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Grøne omgivnader kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykisk helseplagar.

Mikroklima: Tre og vegetasjon bidrar til lokal klimaregulering ved å gi le mot regn, vind eller sterk sol og ved å redusere høge sommartemperaturar. Også opne vassflater har ein svalande effekt om sommaren.

Utdanning og læring: Utvikling, leik og læring i og om natur stimulerer til kognitiv utvikling og motoriske ferdigheiter.

Styrking av biologisk mangfald: Mange naturbaserte løysingar vil samtidig gi betre levevilkår for biologisk mangfald. For enkelte tiltak er eit rikt biologisk mangfald ein føresetnad for at tiltaket skal fungere godt over tid.

Relevante bærekraftsmål

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid