Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsforskriften §§ 36-21 og 36-22. Rapporten skal utarbeides for alle virksomheter som er omfattet av direktivet og som kan utløse ny forurensning eller spredning av forurensning med farlige stoffer i grunn og grunnvann.

Veilederen redegjør for hvilke kriterier som utløser krav om tilstandsrapport, hvilke undersøkelser som kreves og krav til rapportering.

I 2010 vedtok EU industriutslippsdirektivet (IED), som regulerer utslipp fra industrivirksomhet til luft, vann og grunn. Det ble innlemmet i EØS-avtalen i 2016. Som følge av dette har forurensningsforskriften fått nye bestemmelser. Ett av de nye kravene er at bedriftene skal kjenne til og dokumentere eventuell forurensning i grunn og grunnvann før det gis tillatelse til ny virksomhet, eller før en eksisterende tillatelse blir revidert. Forurensningsgrad og utbredelse av forurensning skal dokumenteres i en tilstandsrapport.

Denne veilederen skal hjelpe virksomheter med å oppfylle kravene til tilstandsrapport for grunn og grunnvann i tråd med de nye bestemmelsene i forurensningsforskriftens §§ 36-21 og 36-22. Veilederen bygger på Europakommisjonens veileder 2014/C 136/03 for «baseline reports», men er tilpasset norske forhold.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid