Veiledning til saksbehandling for kommuner.

Kommunens myndighet 

 Gi tillatelse til utslipp fra mindre tettsteder 

Kommunen er forurensningsmyndighet etter kapittel 13 i forurensingsforskriften som omhandler utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse: 

  • likt eller mer enn 50 pe og mindre enn 2 000 pe til ferskvann eller til elvemunning 
  • mindre enn 10 000 pe til sjø.  

Kapittel 13 gjelder ikke ved påslipp til offentlig avløpsnett. 

Legge om og utbedre avløpsledninger 

Når kommunen legger om eller utbedrer avløpsledninger, kan den kreve at eiere av tilknyttede stikkledninger foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Dette er forankret i forurensningsloven § 22. Kommunen kan også kreve omlegging eller utbedring av stikkledninger på eget initiativ dersom særlige grunner tilsier det. Eksempler på særlige grunner er: 

  • når kommunen for lengst har lagt om sitt system, mens enkelte private eiendommer har blitt hengende etter 
  • eller i tilfeller hvor forurensningssituasjonen tilsier at slik opprydning er nødvendig. 

Koble ut slamavskiller 

Dersom sanitært avløpsvann ledes gjennom slamavskiller på vei til renseanlegg kan kommunen kreve slamavskilleren utkoblet. Hjemmel er forurensningsloven § 26. Dette er aktuelt der slamavskilleren reduserer effekten av renseanlegget. 

Innrette anlegg slik at det kan ta avløpsvann fra andre 

For de avløpsanleggene kommunen er myndighet for, kan kommunen sette vilkår i utslippstillatelser om at anlegget innrettes slik at det kan ta avløpsvann fra en annen kommune eller fra andre eiendommer. De ekstra kostnadene skal dekkes av den eller de som får mulighet til å knytte seg til anlegget. Hjemmelen følger av forurensningsloven § 22. 

Knytte til eksisterende avløpsanlegg 

Kommunen kan bestemme at avløpsvann skal ledes inn i en annens avløpsanlegg, kan, jamfør  forurensningsloven § 23.  Kommunen kan også benytte hjemler i plan- og bygningsloven kapittel 27.  

Føre tilsyn 

Føre tilsyn med kapittel 13-anlegg, med hjemmel i forurensningsforskriften § 13-2. 

Definisjon av tettbebyggelse 

Tettbebyggelse er definert i forurensningsforskriftens § 11-3 k).  Antall pe og utstrekningen av bebyggelsen bestemmer om det er tettbebyggelse eller ikke. 

Tettbebyggelsens utstrekning er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid