Forurensende virksomheter er pålagt å begrense forurensningen, blant annet gjennom og å bruke de beste tilgengelige teknikker (BAT - best available techniques). 

Industriutslippsdirektivet stiller strengere krav til:

  • Beste tilgjengelige teknikker (BAT) ved kravstilling i tillatelser til forurensende virksomhet.
  • Økt tilsynsfrekvens (§36-23).
  • Krav til utarbeidelse av tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann (§ 36-21).

BREF og BAT-konklusjoner

Til støtte for gjennomføring av IED lages såkalte BREF (BAT-referansedokument) som beskriver beste tilgjengelige teknikker for en sektor eller bransje.

EIPPCB (the European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) har ansvar for å utarbeide disse dokumentene på grunnlag av informasjonsutveksling som finner sted innenfor rammen av IED.

BAT-konklusjonene utarbeides på bakgrunn av BREF-dokumentene. Disse konklusjonene beskriver BAT-teknikker og forpliktende utslippsnivåer, "BAT Associated Emission Levels (BAT-AEL)", for hver bransje eller sektor.

Myndighetene er forpliktet til å følge BAT-konklusjonene når det settes vilkår til en virksomhet.

Frist for gjennomføring

I henhold til IED skal vilkårene i tillatelsene og driften ved virksomhetene være i tråd med nye BAT-konklusjoner senest fire år etter at konklusjonene er publisert.