M-2566

Handlingsplan for kystlynghei

– og tilhørende artsmangfold i perioden 2023-2037

Kystlynghei er en seminaturlig, åpen og heipreget naturtype i et oseanisk klima, dominert av dvergbusker med røsslyng som en viktig art, formet gjennom rydding av kratt og skog, og betinget av langvarig hevd med beite, lyngsviing/brenning, lyngslått eller en kombinasjon av disse.

Kystlynghei er en sterkt trua naturtype i Norge. I 2015 ble naturtypen utvalgt naturtype gjennom forskrift hjemlet i naturmangfoldloven. Et faggrunnlag med handlingsplan for kystlynghei ble utarbeidet i 2013.

Denne handlingsplanen gjelder for perioden 2023-2037 og avløser og viderefører arbeidet for kystlynghei fra første planperiode.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid