Kapittel 15 i avfallsforskriften utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter selvkostprinsippet i forurensningsloven § 34. Veilederen gir deg prinsipper for beregning av gebyrer for kommunal avfallshåndtering.

Den enkelte kommune må innenfor rammen av lovverket gjøre sine egne vurderinger. Selvkostprinsippet skal likevel legges til grunn for fastsettelse av avfallsgebyr. Det er derfor viktig at den enkelte kommune lager åpne og etterprøvbare kalkyler og systemer, og dokumenterer dette godt.

De generelle bestemmelsene for beregning av selvkost er nærmere beskrevet i forskrift om beregning for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften). Forskriften er hjemlet i kommuneloven § 15-1, og erstatter tidligere "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester" (H-3/14).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid