Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid.

Dette er en veileder til delen om klimatilpasning.

Veilederen er ment for kommunale saksbehandlere som skal ivareta hensynet til klimaendringer i planarbeidet. Den er også relevant for andre forvaltningsnivåer og private aktører som utfører tjenester for forvaltningen eller utvikler forslag til planer. 

Dette er en veileder til delen om klimatilpasning i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR). Planretningslinjene omhandler også klima- og energiplanlegging.

Dette er ikke en veileder til plansystemet. I den grad veiledningen omfatter formuleringer om de ulike plantypene, er det for å gi en kontekst for å forstå hvordan hensynet til et klima i endring kan ivaretas i de ulike plantypene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid