Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid.

Dette er en veileder til delen om klimatilpasning.

Veilederen er ment for kommunale saksbehandlere som skal ivareta hensynet til klimaendringer i planarbeidet. Den er også relevant for andre forvaltningsnivåer og private aktører som utfører tjenester for forvaltningen eller utvikler forslag til planer. 

  1. 1 Formål og virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn i både planlegging og enkeltvedtak.
  2. 2 Sentrale prinsipper Viktige elementer i planretningslinjene
  3. 3 Samfunnsplanlegging Hvordan tilpasse samfunnet til et klima i endring.
  4. 4 Planlegging av arealbruk Hvordan ivareta klimatilpasning i arealplanlegging.
  5. 5 Vurdere naturfare Ta hensyn til fare for flom og skred.
  6. 6 Vurdere naturbaserte løsninger Bruk natur til å dempe effektene av klimaendringer.
  7. 7 Sørg for nødvendig kunnskap God planlegging trenger oppdatert kunnskap om et klima i endring.
  8. 8 Ansvar for klimatilpasning Ansvaret følger oppgaven ("ansvarsprinsippet")
  9. 9 Tema i planarbeid Oversikt over relevante veiledere for klimatilpasning i plan på tema.

Dette er en veileder til delen om klimatilpasning i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR). Planretningslinjene omhandler også klima- og energiplanlegging.

Dette er ikke en veileder til plansystemet. I den grad veiledningen omfatter formuleringer om de ulike plantypene, er det for å gi en kontekst for å forstå hvordan hensynet til et klima i endring kan ivaretas i de ulike plantypene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid