Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier eller farlig avfall, har i henhold til forurensningsloven en generell plikt til å unngå forurensning.

Kapittel 18 i forurensningsforskriften (tankforskriften) utdyper og konkretiserer dette ansvaret for tanker som brukes i næringsvirksomhet.

Kravene er rettet mot den som er ansvarlig for selve tanken der de farlige kjemikaliene eller det farlige avfallet lagres, og utstyr direkte tilknyttet tanken som rørledninger, ventiler, måleinstrumenter osv. Tanken med det tilknyttede utstyret utgjør et tankanlegg.

Forskriften stiller krav om å redusere sannsynligheten for at utslipp skjer, og krav om tiltak som vil begrense skadevirkningene hvis et uhell eller en lekkasje likevel inntreffer.

Internkontroll er en viktig del av dette arbeidet, og er sentral ved tolkningen av tankforskriften. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid