Hvorfor forbud mot fyring med mineralolje?

Stortinget har vedtatt forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas.

Forskriften ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet 28. juni 2018. Forskriften ble endret i 2021 slik at den også omfatter bruk av mineralolje til midlertidig oppvarming og tørking av bygg under oppføring eller endring (byggvarme1 ).

Forskriften er å finne på Lovdata.no, og gjelder fra den datoen den ble fastsatt. Selve forbudet gjelder fra 1.1.2020.

Lovverk og myndighet

Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er myndighet for de bestemmelsene som skal sikre forsyningssikkerheten, herunder §§ 5, 6 og 7 første og annet ledd.

Kommunen er ansvarlig for å følge opp etterlevelse av de øvrige bestemmelsene i forskriften.

Hvem er veilederen rettet mot?

Denne veilederen retter seg både mot de som er direkte omfattet av forbudet mot bruk av mineralolje, dvs. eier og bruker av fyringsanlegg, og andre som er pålagt plikter i forskriften, som nettselskapene og de som omsetter mineralolje.

Deler av veiledningen er rettet mot ansvarlige myndigheter, herunder kommuner, fylkesmenn og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Alternativer ved utskifting av oljefyringsanlegg

For deg som har et oljefyringsanlegg og lurer på hva du bør bytte ut oljefyring med, anbefaler vi å se på Enovas nettsider.

For deg som skal erstatte bruk av mineralolje til byggvarme (typisk bruk av bruk av dieselfyrte varmeaggregat til oppvarming og tørking på byggeplasser), kan det være aktuelt å benytte veilederen for utslippsfrie byggeplasser som er laget av Enova sammen med flere andre.

Der er erstatning av fossil byggvarme ett av flere tema. For eksempel kan god planlegging og tidlig framføring av fjernvarme og strøm ofte dekke hele eller deler av varmebehovet i byggeprosessen.

Forbud mot annen fossil energibruk?

Denne forskriften regulerer kun bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Under oppvarming regnes her både permanent og midlertidig oppvarming av bygninger, inkludert byggvarme.

For hva som regnes som bygning, se veiledning til § 3 Definisjoner. Annen fossil energibruk er ikke omfattet av forskriften.

Det er varslet at det skal vurderes om enkelte typer annen fossil energibruk også skal omfattes av forskriften eller andre virkemidler, med sikte på å redusere fossil energibruk og klimagassutslipp. Vi viser her til regjeringens klimamelding (Meld. St. 13, 2020-2021 Klimaplan for 2021-2030), hvor det står følgende:

"Regjeringa legg til grunn ei gradvis utfasing av bruken av naturgass til mellombels byggvarme fram mot 2025. Med naturgass meiner ein i denne samanhengen alle typar gass med fossilt opphav, irekna propan, som er den vanlegaste typen gass å bruke til mellombels byggvarme. Eit viktig verkemiddel for å oppnå dette vil vere den gradvise opptrappinga av CO2-avgifta. Auka CO2- avgift kan bidra til at aktørane vel å skifte frå fossil gass til andre energiberarar, slik som straum eller bioenergi, til dømes biogass. Viss det blir behov for det, vil regjeringa fortløpande vurdere ytterlegare verkemiddel, irekna forbod."

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid