Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning gir retningslinjer for kommunenes arbeid med klima. Retningslinjen skal legges til grunn ved:

 • planlegging etter plan- og bygningsloven
 • ved enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgiving

Slik bruker du veilederen

Første steg i veilederen gir en kort oversikt over hvordan man kan jobbe med klima- og energiplanlegging. I denne delen vil hele prosessen oppsummeres punktvis, før de neste sidene går i dybden på hvert enkelt punkt. Veilederen vil guide deg gjennom hele prosessen for klima- og energiplanlegging.

Selv om det gis en oversikt over prosessen for å utarbeide en klima- og energiplan, er ikke dette en veileder til plansystemet. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning handler også om klimatilpasning. Denne veilederen inneholder kun tiltak innen klimagassreduksjon og energiplanlegging.

 1. 1 Hvordan jobbe med klima- og energiplanlegging?
 2. 2 Hvordan organisere klima- og energiplanlegging?
 3. 3 Hvordan fordele roller og ansvar?
 4. 4 Hvordan utarbeide planprogram?
 5. 5 Hvordan fastsette mål?
 6. 6 Samfunnsøkonomisk vurdering av tiltak og virkemidler
 7. 7 Hvordan lage et handlingsprogram?
 8. 8 Gjennomføring og resultatoppfølging
 9. 9 Nødvendig kunnskap
 10. 10 Bruk av statistikk, og andre tall
 11. 11 Hvor store er klimagassutslippene i din kommune?
 12. 12 Framskrivinger og beskrivelser av trender
 13. 13 Beregne indirekte utslipp og livsløpsutslipp
 14. 14 Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
 15. 15 Tabell for omregning til CO2-ekvivalenter
 16. 16 Tabeller for omregning fra energivare til utslipp
 17. 17 Statistikk for utslipp før 2009
 18. 18 Beskrive eller tallfeste virkninger av tiltak
Mer informasjon

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid