Denne veilederen gir informasjon om hvorfor og hvordan man kan kartlegge, analysere, avgrense og planlegge by- og tettstedsnære naturområder. De fleste byer og tettsteder har nære naturområder av noe størrelse. «Marka» er en fellesbetegnelse på slike områder. 

Markaområdene er ofte skog, men omfatter også fjellområder, heier, strender og andre utmarksområder. De kan være forbundet med parker, turveier og andre grønne områder inne i tettstedene, og de inkluderer ofte betydelige opplevelseskvaliteter knyttet til kulturmiljø og tidligere bruk av områdene.

Miljødirektoratet anbefaler at kommunen utarbeider en helhetlig plan for friluftslivet i markaområdene gjennom en kommunedelplanEn slik planprosess gir mulighet for å behandle mål, utfordringer, arealbruk og tilrettelegging på en grundig måte, i en egen prosess og separat fra andre miljø- og arealspørsmål.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid