Denne veilederen gir informasjon om hvorfor og hvordan man kan kartlegge, analysere, avgrense og planlegge by- og tettstedsnære naturområder. De fleste byer og tettsteder har nære naturområder av noe størrelse. «Marka» er en fellesbetegnelse på slike områder. 

Markaområdene er ofte skog, men omfatter også fjellområder, heier, strender og andre utmarksområder. De kan være forbundet med parker, turveier og andre grønne områder inne i tettstedene, og de inkluderer ofte betydelige opplevelseskvaliteter knyttet til kulturmiljø og tidligere bruk av områdene.

Miljødirektoratet anbefaler at kommunen utarbeider en helhetlig plan for friluftslivet i markaområdene gjennom en kommunedelplanEn slik planprosess gir mulighet for å behandle mål, utfordringer, arealbruk og tilrettelegging på en grundig måte, i en egen prosess og separat fra andre miljø- og arealspørsmål.

 1. 1 Hvorfor og hvordan planlegge markaområder
 2. 2 Premisser for arbeidet
 3. 3 Oppstart og avklaring av prosess
 4. 4 Kunnskapsgrunnlaget
 5. 5 Kartlegge markaområdene
 6. 6 Kartlegge tilrettelegging og friluftslivsbruk
 7. 7 Kartlegge natur- og kulturverdier
 8. 8 Kartlegge jord- og skogbruk
 9. 9 Kartlegge idrett og andre aktiviteter
 10. 10 Kartlegge brukerkonflikter
 11. 11 Virkemidler
 12. 12 Analyse
 13. 13 Utarbeide markaplanen
 14. 14 Oppfølging av planen

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid